Sự kiện

Tâm Pháp Ngũ Hành

Tâm Pháp Ngũ Hành

Tâm Pháp Ngũ Hành gồm: Giảm Thương và Tăng Thương.

Giảm Thương: Giảm sát thương môn phái.

Điều kiện kích hoạt: Thu thập đủ 5 quyển Tâm Pháp.

  • Tâm Pháp Kháng Kim:

  • Tâm Pháp Kháng Mộc:

  • Tâm Pháp Kháng Hỏa:

  • Tâm Pháp Kháng Thủy:

  • Tâm Pháp Kháng Thổ:

Cách Nhận: Qua rút kho hoặc đánh Boss (Lưu ý: Tỉ lệ Boss rớt rất thấp).

Sau khi kích hoạt 5 thuộc tính Ngũ Hành, người chơi tiến hành nâng cấp Ngũ Hành:

  • Tiến cấp cần tiêu hao:
   • Yêu Quyết Giảm Thương (Nhận được qua đánh Boss).
   • Linh Thạch.

Tăng Thương: Sẽ được cập nhật tại các phiên bản sau.