Sự kiện

Boss Liên Server

Boss Liên Server

  • Diệt Boss liên sever có cơ hội nhận trang bị Chuyển Sinh 6Đá Rèn Thuộc Tính các môn phái, giúp thuộc tính trang bị tăng nhanh.
  • Chú ý: Tại bản đồ Boss Liên Sever, người chơi được tự do pk.